REGULAMIN KONKURSU “Konkurs Szczerze dla raperów i beatmakerów”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Konkurs Szczerze dla raperów i beatmakerów” („Konkurs”).
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które zakupiły album „SynAlkaPono – PONDEMIA” w wersji pre-order do 23 czerwca 2021 roku lub które posiadają unikalny token BSV: 02 – SynAlkaPono x K-Leah – Pondemia.
 3. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest ESAPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000876959, NIP 5213916961, REGON 38790493100000, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej firmy ESAPE esape.pl  oraz na profilach firmy na portalach społecznościowych Facebook  https://www.facebook.com/esapestore oraz Instagram https://www.instagram.com/esape.pl/. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres szczerze@esape.pl w tytule wpisując „Konkurs”.
 5. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 23 czerwca 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku do godz. 23.59.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 17 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej firmy  ESAPE: esape.pl.
 7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która zakupiła album „SynAlkaPono – PONDEMIA” w wersji pre-order i/lub jest w posiadaniu tokena BSV: 02 – SynAlkaPono x K-Leah – Pondemia.
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie nagrania wokalnego lub instrumentalnego do jednego z dwóch utworów konkursowych znajdujących się na albumie „SynAlkaPono – PONDEMIA” w wersji pre-order: „Szczerze (acapella)” lub „Szczerze (instrumental)”, poprzez formularz znajdujący się pod linkiem: www.esape.pl/szczerze
 12. Jedna osoba może przesłać maksymalnie jedno nagranie konkursowe.
 13. Przesłanie nagrania do konkursu „Konkurs Szczerze dla raperów i beatmakerów” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego publikowanie przez Organizatora na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjno-marketingowych Organizatora.
 14. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze spośród nagrań nadesłanych przez formularz z linku: esape.pl/szczerze 2 Laureatów Nagrody głównej – autora najciekawszego nagrania wokalnego oraz autora najciekawszego podkładu muzycznego do utworów „SynAlkaPono – Szczerze (instrumental)” oraz „SynAlkaPono – Szczerze (acapella)”, które znajdują się na albumie „SynAlkaPono – PONDEMIA” w wersji pre-order, w okresie trwania Konkursu, przy czym kryterium oceny będą umiejętności autora.
 15. Nadesłane nagranie nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów nadesłanych przez Uczestników poprzez formularz pod linkiem: https://www.esape.pl/szczerze
 16. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 17. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
 18. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§2 Zwycięzcy i nagrody.

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest stokenizowanie zwycięskich utworów na blockchain i ich dystrybucja na platformach streamingowych i społecznościowych oraz stypendium 10 godzin do wykorzystania w studio nagraniowym NaRejonie Studio w Warszawie i gift pack od ESAPE.
 2. Nagroda główna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Laureaci Konkursu, wygrywający Nagrodę główną zostaną ogłoszeni na stronie internetowej www.esape.pl dnia 17 kwietnia 2022 r. oraz poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mailowy, z którego nadesłane zostało zgłoszenie.
 5. Laureaci mogą odebrać Nagrodę jedynie w NaRejonie Studio w Warszawie po wcześniejszym ustaleniu terminu jej odbioru drogą mailową. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu Laureatów do miejsca odbioru Nagrody.
 6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości e-mail odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami kontaktowymi Laureata, o którym mowa w ustępie 6 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:
  • Jedna osoba może przysłać przez formularz znajdujący się pod linkiem: https://www.esape.pl/szczerze maksymalnie jedno nagranie.
  • Uczestnik Konkursu wysyłając nagranie oświadcza, że:
   • zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
   • uczestnik posiada zgodę osób, które współtworzyły nagranie na jego rozpowszechnianie w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także tych podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
   • nagranie nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich.
  • Nagranie zgłoszone do konkursu „Konkurs Szczerze dla raperów i beatmakerów” należy wysłać przez formularz znajdujący się pod linkiem: https://www.esape.pl/szczerze, logując się na stworzone konto klienta w systemie esape.pl oraz wypełniając w formularzu odpowiednie dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz tytuł utworu i pseudonim wykonawcy.
  • Aby nagranie konkursowe zostało ocenione przez komisję konkursową musi być ono nagrane do jednego z dwóch utworów konkursowych znajdujących się na albumie „SynAlkaPono – PONDEMIA” w wersji pre-order: „Szczerze (acapella)” lub „Szczerze (instrumental)”.
  • Przyjmowane są jedynie nagrania cyfrowe w formacie mp3. Wielkość pliku nie może przekraczać 25 MB.
  • Nagranie nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści.
  • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.17 kwiet

§3 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów
 8. Organizator może przekazywać dane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do USA – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) oraz do innych państw, w których znajdują się centra danych Google lub dane przetwarzane są przez subprocesorów Google – na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiązują ten podmiot przetwarzający do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji na temat zabezpieczeń transferu danych na stronie internetowej Google w zakładkach właściwych dla prywatności oraz warunków świadczenia usług G-Suite.
 9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.esape.pl oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na oficjalnych profilach społecznościowych https://www.facebook.com/esapestore i https://www.instagram.com/esape.pl/ na portalach Instagram oraz Facebook.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.